image

Algemene voorwaarden

Uitleg en onze algemene voorwaarden

Zwaarte van de reis
Onze reizen hebben verschillende niveaus wat betreft de zwaarte van de reis. Een groot aantal factoren speelt daarbij een rol: de dagafstanden van de wandelreis, de hoogte waarop u verblijft, de opbouw van de reis en de begaanbaarheid van het terrein. Om u een indicatie te geven hoe zwaar de reis is, staat bij alle reizen een niveau vermeld. De reizen zijn gewaardeerd van niveau 1 t/m 3. U vindt deze niveaus onder de reisbeschrijving. Bij medische klachten raden wij u aan contact op te nemen met ons, zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden voor u zijn.

Accommodatie & Groepsgrote
De accommodaties die wij voor onze reizen gebruiken worden met zorg uitgekozen. Comfort, ligging t.o.v. de wandelingen, ambiance, keuken, service en de gastvrijheid zijn daarbij belangrijke criteria. Wij kiezen er bewust voor om geen gebruik te maken van grote hotelketens, maar over het algemeen in sfeervolle en landelijke accommodaties. Natuurlijk Reizen reist in kleine groepen van minimaal 5 en maximaal 15 personen, want dan beleef je de natuur pas echt en verloopt het contact met de lokale bevolking spontaan. Tevens biedt Natuurlijk Reizen individuele reizen aan waarbij je er zelf op uit trekt met zijn tweeën of met een eigen groepje.

Het boeken van een reis
Wij verzoeken u om de website te gebruiken om te boeken. U wordt op een overzichtelijke manier door het hele boekingsproces geleid. Wilt u liever het boekingsproces telefonisch met ons doorlopen of eventueel bij ons langskomen, bel dan met één van onze reisadviseurs op 020-2221767 of mail naar , wij zullen u verder graag helpen.

Boeken is niet vrijblijvend
Zodra u via onze website of telefonisch geboekt hebt, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Tijdens het boeken dient u rekening te houden met twee mogelijkheden
- De door u geboekte reis is direct akkoord en bevestigd. In dat geval ontvangt u dezelfde dag uw reisovereenkomst per e-mail.
- De door uw geboekte reis (of onderdelen ervan) moet eerst door ons worden aangevraagd. Als wij de reis volgens uw wensen kunnen regelen is uw boeking definitief en ontvangt u automatisch de reisovereenkomst per e-mail (vaak na 1 tot 10 werkdagen). Zit een accommodatie vol, dan boeken wij een gelijkwaardig alternatief voor u. Het definitieve reisschema vind u op uw reisovereenkomst/-nota. Indien bepaalde programmaonderdelen of accommodaties niet bevestigd kunnen worden, of niet tegen dezelfde prijs, dan nemen wij contact met u op om te overleggen over eventuele alternatieven.

Algemene voorwaarden

 

1. Reisovereenkomst
1a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
1b. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
2. Boeking
De boeking van een reis geschiedt door het ingevulde inschrijfformulier te sturen/mailen naar Natuurlijk Reizen. De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van het inschrijfformulier door Natuurlijk Reizen. Binnen acht dagen ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.
3. Betaling
1a. Bij boeking dient de reiziger direct een aanbetaling, de hoogte van de som is afhankelijk van de reis die geboekt is, te doen. Dit bedrag dient binnen acht dagen na ontvangst van de factuur overgeboekt te worden op rekening van Natuurlijk Reizen. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringskosten te worden voldaan.
b. Het restant van de reissom dient uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.
c. Bij boeking van een reis acht weken, of korter voor vertrek dient de gehele reissom, binnen acht dagen na ontvangst van de factuur, ineens te worden overgeboekt op de rekening van Natuurlijk Reizen.
d. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie.
e. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Natuurlijk Reizen zal de reiziger hier telefonisch en schriftelijk op wijzen en de reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Natuurlijk Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
4. Reissom
a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven. b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren
5. Reisduur en programma
Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.
6. Programmawijzigingen
Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. De reisorganisator c.q. reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de groep worden gemaakt.
7. Annulering door de reiziger
Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie:

a. bij annulering vanaf de 59 tot de 42ste dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling
b. bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
c. bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
d. bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14de dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
e. bij annulering vanaf de 14de dag tot de 5de dag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
f. bij annulering vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

Tevens behoren de premies van de verzekeringen, de servicepakketten en de € 15,- boekingskosten ook tot de annuleringskosten
8. Onvoldoende deelname
Indien twee weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat in de publicatie, houdt de reisorganisator zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betaald krijgen. Of u kunt kosteloos omboeken naar een andere reis. Eventuele reeds gemaakte visum- en/of vaccinatiekosten of zelf aangeschafte vliegtickets zijn voor eigen kosten.
9. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
a. De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
b. De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
c. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
10. Vaccinaties en medicijnen
Informatie omtrent visa en vaccinaties wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door de reisorganisatie wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden.
11. Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering met inbegrip van een S.O.S. centrale af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.
12. Aansprakelijkheid
a. De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
b. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
- Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
- Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisatie kunnen worden toegerekend.
- Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema's.
- Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
- Ziekte van de reiziger
- Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen
c. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
d. In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.
e. De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.
13. Verplichtingen van de reiziger
a. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting. b. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.
14. Klachten
Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken, indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient de reiziger deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis in te dienen bij de reisorganisator.
15. Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators
Natuurlijk Reizen is aangesloten bij de GGTO. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.
16. Dossier- en wijzigingskosten
Natuurlijk Reizen rekent € 10,- dossierkosten per boeking. Als u alleen een los onderdeel boekt, bijvoorbeeld een vlucht, accommodatie of een excursie, berekenen wij € 25,- kosten per per onderdeel per boeking. Voor het wijzigen van een bestaande reservering betaalt u € 50,- wijzigingskosten (voor vliegtickets is dit per maatschappij verschillend)
17. Prijsvoorbehoud
Natuurlijk Reizen kan eventuele wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen door berekenen. Als de BTW voorschriften worden gewijzigd, past Natuurlijk Reizen de prijzen aan.
18. Privacy
Natuurlijk Reizen zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het hieronder gepubliceerde privacy & cookies beleid. De gebruiker verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

19. Persoonsgegevens
In sommige gevallen komt het voor dat Natuurlijk Reizen u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres, website etc., bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt als nieuwsbriefabonnee of u wanneer u een reis bij ons afneemt. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Natuurlijk Reizen,.
20. Wet Bescherming Persoonsgegevens
De gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Natuurlijk Reizen zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast verstrekt Natuurlijk Reizen nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Natuurlijk Reizen bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

20. Toepasselijk recht

Op alle reisovereenkomsten van Natuurlijk Reizen is het Nederlands recht van toepassing.